Linux Mint 17.2

thumb_cinnamon

Precis som med Windows 7 relativt Windows Vista, så har en rad prestandaförbättringar gjorts i Mint 17.2.

Speciellt har grafiken snabbats upp genom att undvika onödiga grafiska uppdateringar och överflödig visning av småbilder i gränssnittet. Det bör alltså fungera ännu bättre än tidigare på lite äldre datorer. Än bättre stöd för flera skärmar.

Dock varnas för vissa Nvidia grafikkort som initialt kan innebära en viss utmaning att få igång… Kontrollera vilka Nvidia som kan tänkas krångla på exempelvis sajten ”Linux Nvidia graphics drivers”.

Se avsnitt ”Solving freezes with NVIDIA GeForce GPUs”.

Har du en bärbar dator med inget stöd för det inbyggda grafikkortet, så… Min skrivare är gravt Linux-inkompatibel, den är å andra sidan knappt Windows 7-kompatibel heller. Ett liknande problem fick jag med ett väldigt bra, relativt nytt ljudkort. Plötsligt kände inte Creative Labs för att göra drivrutiner till det längre.

En besvikelse för mig var att distributionen Mint 17.2 fortfarande inte har Java 8 som standard; jag blev därför nödgad att ”manuellt” installera de nyaste Linux-versionerna av Eclipse, Netbeans och JDK8. Jag vill ju snart kunna testa de nya verktyg/tekniker som har lagts till i version 8 av Java.

Jag använder för tillfället JodaTima för programmering av datum i ett par Eclipseprojekt, men måste senare kolla hur man går över till det datumpaket som finns i Java 8, SJR310. Mycket kunskap användes från JodaTime av den ursprunglige utvecklaren själv och implementerades i JSR310 åt Oracle (som ju numera står bakom Java JDK).

Det datumpaket som ingick i Java 7 och tidigare var bitvis katastrofalt dåligt konstruerat. Oerhört märkliga resultat kunde fås utan omfattande tester. JodaTime hade vissa brister med zonhanteringen, detta är också förbättrat i JSR310.

Hemsidan för Linux Mint: Linux Mint, engelska.

English text:

Just as happened with Windows 7 vs Windows Vista, you have a number of performance improvements made in Mint 17.2 since the earlier version. Linux Mint 17.2 also have a long time support (LTS) until 2019.

Specifically, the graphics have speeded up by avoiding unnecessary graphical updates and redundant small pictures are displayed in the interface. It should therefore work even better than before on some older computers.

Even better support for multiple monitors. However, be warned for some Nvidia graphics cards that initially may pose a particular challenge to get started… Check which Nvidia graphics cards that might work well at the site …Nvidia Graphics Drivers…

See section ”Solving freezes with NVIDIA GeForce GPUs”.

If you have a laptop with no Linux support for the integrated graphics card, well … My printer is severely Linux incompatible, it is on the other hand almost not Windows 7 compatible either. A similar problem; I once had a very good, relatively new sound card but suddenly not Creative Labs to make drivers for it anymore. So it’s now resting in a drawer…

One disappointment for me with the distribution Mint 17.2 was that it still dont have Java 8 by default; I was therefore forced to ”manually” install the newest Linux versions of Eclipse, Netbeans and JDK8. I want to soon be able to test the new tools/techniques that have been added in version 8 of Java.

I’m currently using JodaTime for the programming of date functionality in a few Eclipse projects, but must later check how to move beyond the date packages available in Java 8, SJR310.

Much knowledge was used from JodaTime by the original developer himself and implemented in JSR310 for Oracle (which now stands behind the Java JDK).

The date package that belonged to Java 7 and earlier had terrible bugs. Extremely peculiar results could slip through without extensive testing. JodaTime had some flaws with the timezone handling, this is also greatly improved in JSR310.

The website for Linux Mint 17.2.

Be First to Comment

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *