Omega-3

Omega-3 fiskolja… Anledningen att jag snöat in på detta är att Omega-3 verkar ha en positiv effekt på Artrossmärta och inflammationer. Vissa kapslar med fiskolja påstår sig innehålla “1000” mg. De intressanta komponenterna är mängden EPA samt DHA. För mitt nuvarande fabrik är mängderna 300 resp 200mg. Så hur mycket behövs för att (påstått) uppnå smärtlindring?

Enligt en utländsk studie (https://kurera.se/fiskolja-hjalper-vid-artros-visar-studie/) uppnåddes märkbar effekt med upp till 2000mg fiskolja. Det motsvarade i undersökningens material av 800/400 mg EPA/DHA. Behandlingen pågick 8 veckor. Det påstods i denna undersökning att ingen ytterligare effekt fanns att få bortom 2000mg. Men för inflammationssmärta behövdes 3600 mg.

En annan källa, https://www.regenexx.com/how-much-fish-oil-should-you-take-for-your-arthritis-and-stem-cells/ påstår dock att man bör ta avsevärt mer än 2 sådana kapslar totalt (2000mg) per dag.

Intaget hos eskimåer av fiskolja motsvarar 28 st kapslar! Underligt nog förblöder inte ständigt eskimåer. Det är oerhört dyrt att äta (bra) fisk för att ev “bota” artros och inflammationer, fiskoljekapslar är nog den enda ekonomiskt rimliga utvägen. Haven lider dessutom av utfiskning…

Man kan konstatera att den nivå som max rekommenderas på den svenska burken med Omega-3 motsvar en matsked fisk… Fullständigt otillräckligt för någon som helst effekt. Det är viktigt att oljan kommer från leverantörer som garanterar miljömässigt hållbar samt kemiskt hälsosamma produkter. Krillolja tas upp lättare av kroppen, men är ack så dyrt.


Omega-3 fish oil … The reason I got interested is that Omega-3 seems to have a positive effect on arthrosis and inflammations. Certain capsules with fish oil claim to contain “1000” mg. The important components are the amounts of EPA respective DHA. For my current supplier the amounts are 300 and 200mg. So how much is needed to (allegedly) achieve pain relief?

According to a foreign study (https://kurera.se/fiskolja-hjalper-vid-artrosvisvis-studie/), a noticeable effect was achieved for up to 2000mg fish oil. It corresponded to the 800/400 mg EPA / DHA material of the study. The treatment lasted 8 weeks. It was claimed in this study that no further effect was found to get beyond 2000mg. But for inflammatory pain, 3600 mg was needed.

Another source, https://www.regenexx.com/how-much-fish-oil-should-you-take-for-your-arthritis-and-stem-cells/ claims that you should take significantly more than 2 such capsules, totalling (2000mg) per day.

The intake of eskimos of fish oil corresponds to 28 capsules! Strangely enough, Eskimos do not constantly bleed! It is extremely expensive to eat (fresh) fish to possibly “cure” osteoarthritis and inflammation, so fish oil capsules are probably the only economically reasonable way out. The seas also suffer from overfishing…

It can be noted that the maximum recommended level on the Swedish bottle with Omega-3 corresponds to a tablespoon of fish… Completely insufficient for any effect whatsoever. It is important that the oil comes from suppliers that guarantee environmentally sustainable and chemically healthy products. Krill oil is absorbed more easily by the body, but is rather expensive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *